Algemene voorwaarden

Vossenberg Verzekeringen

Artikel 1.          Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Vossenberg Verzekeringen, gevestigd te Nistelrode aan het Laar 84A, ingeschreven bij de Kamer Koophandel onder nummer 85634638, gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met een derde( hierna de noemen: “de opdrachtgever”). Bij verschil tussen een bepaling in een specifieke opdracht en deze algemene voorwaarden gaat de specifieke bepaling door.
 2. Werknemers of hulppersonen van Vossenberg Verzekeringen mogen niet van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 3. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dan wel met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht en zullen Vossenberg Verzekeringen en de opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Vossenberg Verzekeringen is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen. De meest recente versie is va toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 14 dagen na de datum van de gewijzigde algemene voorwaarden van verzending van de gewijzigde voorwaarden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen bezwaar maakt, zullen de oude algemene voorwaarden jegens hem van toepassing blijven. De opdrachtgever, zijnde consument, mag gedurende een periode van 2 maanden na toezending van de wijziging de overeenkomst ontbinden, tenzij de wijziging niet onredelijk bezwarend is.

Artikel 2.          Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Vossenberg Verzekeringen is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. Alle met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Vossenberg Verzekeringen, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 3. Overeenkomsten met de opdrachtgever worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens waarop Vossenberg Verzekeringen haar aanbiedingen baseert.
 5. Door Vossenberg Verzekeringen aan de opdrachtgever voor, bij of na de offerte, dan wel totstandkoming van de overeenkomst ter kennis gebrachte gegevens, bescheiden, modellen, specificaties en dergelijke zijn slechts indicatief. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.        Vergoeding

 1. De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn vast en bindend en niet afhankelijk van de uitkomst van de overeengekomen opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw, belastingen en/of heffingen die aan opdrachtgever zullen worden doorbelast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden van Vossenberg Verzekeringen welke vergoeding vermeerderd wordt met eventuele reis- en verblijfkosten en andere onkosten. De vergoeding kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een vaste vergoeding, uurtarief of abonnement worden overeengekomen.
 4. De vergoeding en onkosten worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een eventueel overeengekomen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur van Vossenberg Verzekeringen die betrekking heeft op de overeenkomst in kwestie.
 5. Vossenberg Verzekeringen is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen vergoeding aan te passen ter compensatie van gestegen lonen of andere kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4.        Termijnen en uitvoering opdracht / levering en risico

 1. Tenzij schriftelijk anders is gegarandeerd, worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en zijn de door Vossenberg Verzekeringen opgegeven of overeengekomen termijnen nimmer te be­schouwen als fatale termijnen.
 2. Vossenberg Verzekeringen bepaalt de wijze waarop de verleende op­dracht wordt uitgevoerd.
 3. Vossenberg Verzekeringen heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren.
 4. Opdrachtgever zal waar nodig zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst en Vossenberg Verzekeringen steeds tijdig alle nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke Vossenberg Verzekeringen noodzakelijk acht. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever opgedragen locatie, draagt de opdrachtgever de kosten voor de door Vossenberg Verzekeringen gewenste faciliteiten.
 5. Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vossenberg Verzekeringen staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Vossenberg Verzekeringen het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Vossenberg Verzekeringen zal, nadat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, een datum vaststellen waarop zij haar werkzaamheden zal hervatten. Eventuele overeengekomen levertermijnen worden overeenkomstig opgeschort. Vossenberg Verzekeringen behoudt zich het recht voor om extra vergoeding en vertragingskosten die het gevolg zijn van de opschorting, dan wel het hervatten van de werkzaamheden, volgens de gebruikelijke tarieven van Vossenberg Verzekeringen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Vossenberg Verzekeringen is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden hetzij in het belang zijn van de opdrachtgever of de uitvoering van de opdracht, hetzij benodigd zijn ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften, dan wel op verzoek van de opdrachtgever worden gepresteerd. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke aanvullende werkzaamheden.

Artikel 5.        Betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht het hem gefactureerde, zonder korting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, op een van de bankrekeningen van Vossenberg Verzekeringen te voldoen.
 2. Betalingen strekken, tenzij door Vossenberg Verzekeringen anders aangegeven, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde invorderingskosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde door Vossenberg Verzekeringen aangegeven, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
 3. Nalatigheid van de opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken of het Vossenberg Verzekeringen niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden van de opdrachtgever onverlet.
 4. Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Vossenberg Verzekeringen uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Vossenberg Verzekeringen gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar – ongeacht of Vossenberg Verzekeringen ter zake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd – en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Vossenberg Verzekeringen geleden en te lijden schade.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW. Indien de opdrachtgever zijnde consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vossenberg Verzekeringen is gewezen op de te late betaling en Vossenberg Verzekeringen de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vossenberg Verzekeringen gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en ook voor zover een proceskostenveroordeling overtreffende, zijn voor rekening van de opdrachtgever, voor zover de opdrachtgever geen consument is.
 7. Vossenberg Verzekeringen is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft, mag opschorten totdat haar opeisbare vordering ter zake van het werk is voldaan.
 8. Vossenberg Verzekeringen is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheden te verzoeken. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek de opdrachtgever niet tot het verstrekken van betalingszekerheid overgaat, is Vossenberg Verzekeringen bevoegd verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

 Artikel 6.        Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op offertes, opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevensverzamelingen berusten bij Vossenberg Verzekeringen dan wel diens licentiegevers.
 2. Door dan wel namens Vossenberg Verzekeringen tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van Vossenberg Verzekeringen of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder de voorafgaande schrif­telijke toestemming van Vossenberg Verzekeringen of de ontwerper.
 3. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Vossenberg Verzekeringen compleet en onbe­schadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt, moeten zij terstond worden teruggegeven.

Artikel 7.        Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Vossenberg Verzekeringen voor enige schade door de opdrachtgever of derden geleden, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vossenberg Verzekeringen wordt uitgekeerd, inclusief het door Vossenberg Verzekeringen te dragen eigen risico.
 2. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van Vossenberg Verzekeringen geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Vossenberg Verzekeringen beperkt tot maximaal het totaal dat ter zake de overeenkomst die aan schadeveroorzakende gebeurtenis ten grondslag ligt, aan vergoeding aan de opdrachtgever in dat jaar rekening is gebracht. Is geen vergoeding in rekening gebracht? Dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de financiële instelling aan de opdrachtgever in dat jaar in rekening gebrachte premie. Vossenberg Verzekeringen is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, door de opdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk of de levering van de diensten.
 3. In afwijking van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt dat op Vossenberg Verzekeringen geen aansprakelijkheid rust indien:
  • de opdrachtgever zelf wijzigingen in het geleverde werk verricht of door niet door Vossenberg Verzekeringen aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
  • de opdrachtgever het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  • de opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt;
  • tekortkomingen zijn ontstaan door onachtzaamheid, foutieve instructies of onjuiste / onvolledige gegevens;
  • tekortkomingen zijn ontstaan door zaken die door de opdrachtgever en/of derden aan Vossenberg Verzekeringen zijn geleverd.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Vossenberg Verzekeringen en stelt Vossenberg Verzekeringen schadeloos voor aanspraken van derden jegens Vossenberg Verzekeringen als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten of (onrechtmatig) handelen zijdens de opdrachtgever dat tot schadeplichtigheid leidt.
 2. In alle gevallen waarin Vossenberg Verzekeringen een beroep op het in het voor­gaande bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangespro­ken werknemers en hulppersonen van Vossenberg Verzekeringen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedon­gen.
 3. Vossenberg Verzekeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van door de opdrachtgever of derden aan Vossenberg Verzekeringen ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen. Na afloop van de looptijd van de opdracht stelt Vossenberg Verzekeringen bovengenoemde gegevens ter beschikking aan de opdrachtgever.
 4. Bij het inschakelen van derden ten behoeve van de opdracht is Vossenberg Verzekeringen gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden op naam en voor rekening van opdrachtgever te aanvaarden. Vossenberg Verzekeringen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze ingeschakelde derden. Daarmee is aansprakelijkheid van Vossenberg Verzekeringen ingevolge art. 6:76 BW uitgesloten.
 5. Vossenberg Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit wegens door de opdrachtgever aan Vossenberg Verzekeringen verzonden e-mailberichten die Vossenberg Verzekeringen niet hebben bereikt.
 6. Vossenberg Verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten niet tijdig heeft voldaan.
 7. Indien de overeenkomst is gesloten tussen Vossenberg Verzekeringen en twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit een overeenkomst op twee of meer opdrachtgevers rust, zijn deze laatsten steeds hoofdelijk jegens Vossenberg Verzekeringen gebonden.
 8. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervalt een aanspraak op schadevergoeding van opdrachtgever in ieder geval twaalf maanden nadat opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Vossenberg Verzekeringen aansprakelijk is, of zou kunnen zijn.

Artikel 8.        Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de door Vossenberg Verzekeringen geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, moeten schriftelijk dan wel per e-mail bij Vossenberg Verzekeringen worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, teneinde Vossenberg Verzekeringen in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klachten na te trekken.
 2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever, niet zijnde consument, ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 3. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde diensten of verrichte werkzaamheden die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan Vossenberg Verzekeringen, kenbaar gemaakte doel.

Artikel 9.        Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Indien Vossenberg Verzekeringen door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Vossenberg Verzekeringen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Vossenberg Verzekeringen bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhin­dering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
 2. Indien Vossenberg Verzekeringen door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproe­r, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Vossenberg Verzekeringen door haar eigen leveranciers – om welke reden ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 10.     Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever, niet zijnde consument, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze algemene voorwaarden bedoelde, met Vossenberg Verzekeringen gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is Vossenberg Verzekeringen gerech­tigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor de uitvoering van verdere werkzaamheden vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddel­lijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Vossenberg Verzekeringen geleden en te lijden schade.

Artikel 11.     Publicatie

 1. Vossenberg Verzekeringen heeft het recht om, na afronding van de overeenkomst (een) advertentie(s) te plaatsen in kranten of tijdschriften, dan wel op een website, waarbij de aard van de diensten van Vossenberg Verzekeringen aan opdrachtgever wordt omschreven.
 2. Vossenberg Verzekeringen heeft het recht in de in lid 1 van dit artikel bedoelde advertentie(s) en daarbuiten gebruik te maken van het beeldmerk / logo / de handelsnaam van opdrachtgever in de communicatie naar cliënten en mogelijke opdrachtgevers.

Artikel 12.     Overdracht van rechten en verplichtingen, verrekening en opschorting

 1. Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij, wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Vossenberg Verzekeringen is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de opdrachtgever over te dragen aan een met Vossenberg Verzekeringen verbonden groepsmaatschappij, waartoe de opdrachtgever Vossenberg Verzekeringen reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent. Voor consumenten geldt dat zij in geval van overdracht gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden binnen 1 maand na de overdracht.
 3. Vossenberg Verzekeringen is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de opdrachtgever, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de opdrachtgever op Vossenberg Verzekeringen dan wel een met Vossenberg Verzekeringen verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de opdrachtgever gekweten ten opzichte van Vossenberg Verzekeringen, respectievelijk is Vossenberg Verzekeringen dan wel de betreffende groepsmaat­schappij gekweten ten opzichte van de opdrachtgever.
 4. Vossenberg Verzekeringen is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de opdrachtgever, niet zijnde consument, uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de opdrachtgever, in plaats van aan deze, te betalen aan een met Vossenberg Verzekeringen verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de opdrachtgever, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de opdrachtgever tot het gemeenschappelijk beloop van vorderingen tenietgaat.
 5. Vossenberg Verzekeringen is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één harer verbintenissen jegens de opdrachtgever, niet zijnde consumenten op te schorten indien zij dan wel een met haar verbonden groepsmaat­schappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de opdrachtgever dan wel een met de opdrachtgever verbonden groepsmaatschappij.
 6. Het is de opdrachtgever verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorde­ringen op Vossenberg Verzekeringen dan wel op een met Vossenberg Verzekeringen verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vossenberg Verzekeringen.

Artikel 13.     Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, met Vossenberg Verzekeringen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij op grond van dwingend recht de rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd is.